ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่ทะ

0 3

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแม่ทะ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับความเสียหายจากการเกิดน้ำกัดเซาะ ทำให้พนังกั้นน้ำชำรุด อาจทำให้เกิดน้ำท่วม และเกิดความเสียหายอื่นๆ ซึ่งต้องเร่งซ่อมแซมและแก้ไขให้เร็วที่สุด ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ ชั้น 2 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง