ร่วมประชุม

0 2

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจประเมินและวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายและการพัฒนาระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน ในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะชั้น 2