พิธีมอบวุฒิบัตร

0 2

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมเปิดโครงการวันวิชาการและผลงาน ประจำปี 2566 และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2565 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้