ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วงอายุต่ำกว่า ๒ ปีบริบูรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...