ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ

0 5
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายวิรัตน์ ปินตาใฝ – บ้านนายเชิดชู อุ่นผาง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5
2.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายมงคล เครือวงศ์ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2
3.โครงการดาดลำเหมืองทุ่งปานันเลียบทางหลวงชนบท ลป 1003 บ้านหนอง หมู่ที่ 4
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 สายทาง สายทางที่ 1 ซอยนายสมเพียร ศรีชัยตัน สายทางที่ 2 ซอยนายเย็น ใจบาน สายทางที่ 3 ซอยนายประหยัด เตจา สายทางที่ 4 ซอยนายสายัณ กันภัย
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบโครงการต่อไป