การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยตำบลน้ำโจ้

0 5

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยตำบลน้ำโจ้ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมวันนี้ประชาชนจะได้แบ่งกลุ่มทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของแต่ละหมู่บ้าน และร่วมกันอภิปรายสรุปผลการประชุม และนำแผนงานไปใช้พัฒนาหมู่บ้านต่อไป