แจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

0 1

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทีมงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมแจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 และบ้านม่อนแสนศรีหมู่ที่ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล และช่องทางการติดต่อทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ