การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพแหล่งน้ำดิบและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุง คุ้มครองแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้