ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประฃาฃนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...