ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วงอายุต่ำกว่า ๒ ปี บริบูรณ์ฺ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...