จ้างเหมารถตู้รับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 16

Read more...