ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นายประพัฒน์ เยาวรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลแม่ทะ และนายสุริยา ทาไสย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลตำบลแม่ทะ
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลตำบลนาครัว โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประชาชน ผู้นำ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือรู้เท่าทัน เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง