เปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566

0 4

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้วัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งเปิดโครงการวันดินโลก วันสำคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดิน สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ณ ศาลาประชาคม ม.10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง