โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย

0 5
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเด็กปฐมวัย มีวิทยากรที่ร่วมให้ความรู้ 3 ท่าน คือ
1. นางกรุณา จอมภา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
2. นางดรุณี รวมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า
3. นางสุนิสา โยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง