ซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้

0 4
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการเข้าช่วยซ่อม-สร้างบ้าน จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางสาวศรีพรรณ สายเทพ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1
2.นางสาวศิริกัญญา หมื่นภักดี บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 1
3.นายนะเรศ จักร์จันทร์ บ้านเลขที่ 172/2 หมู่ที่ 8
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง