ประวัติความเป็นมา

0 450

ชื่อตำบลน้ำโจ้ นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเล่าให้ฟังในสมัยปู่ย่าตายายมีชาวบ้านดื่มน้ำจากโพรงไม้ที่นกเก็บเมล็ดพันธ์ต่างๆ มารวมกันไว้ ซึ่งมีน้ำขังอยู่ เกิดการหมักตัวกลายเป็นน้ำเมาเมื่อนำมาดื่มจึงมีอาการเมาเหมือนสุรารู้สึกสนุกสนานจึงจับกันโจ้ขึ้น (โจ้เป็นภาษาเหนือหมายถึง โยน จึงเป็นที่มาของชื่อ “น้ำโจ้”) บางท่านก็เล่าว่าน้ำที่ตักมาดื่มมีกลิ่นเหมือนน้ำโจ่เดิมเรียกกันว่าน้ำโจ่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “บ้านน้ำโจ้” (น้ำโจ้เป็นผลผลิตขั้นตอนหนึ่งของการทำสุราพื้นบ้านทางภาคเหนือ) และโพรงไม้ที่กล่าวถึงคือ ต้นโพธิ์สามต้นที่ยังมีให้เห็นได้ ในปัจจุบันอยู่ที่บ้าน น้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

ตำบลน้ำโจ้เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทะ ประกอบด้วย ตำบลแม่ทะ ตำบลนาครัว ตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ ตำบลวังเงิน ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม ตำบลสันดอนแก้วมีการปกครอง แยกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้มีการยกฐานะจาก สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน2539 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ปัจจุบัน ได้ยกฐานเป็นเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม2551 มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งที่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้

เป็นตรารูปวงกลมที่มีรายละเอียดที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวตำบลน้ำโจ้ คือ ตรงกลางมีรูปพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลน้ำโจ้บนภูเขา มี พระธาตุดอยแก้ว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชน
จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุอันเป็นที่เคารพสักกการะของชาวตำบลน้ำโจ้ประจำทุกปี มีแม่น้ำจางไหลผ่านแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างเศรษฐกิจให้กับชาวตำบลน้ำโจ้ ที่ขอบมีรูปรวงข้าว และทุ่งนา แสดงถึงวิถีชีวิตการทำนา มีอาชีพการตีมีดที่เป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณและขอบด้านล่างมีแหล่งศิลาแลงที่เลื่องลือและมีชื่อเสียง