กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือ

0 11

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์โดยให้ปิดประกาศ ณ จุดบริการ รวมทั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/3JYhTZY หรือสแกน QR Code