คณะผู้บริหาร

0 2,122

 

ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทร. 081-9933515
นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 086-4299515
นายมนัส เครือแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
โทรศัพท์ 098-7463363
E-mail: manus.dee@hotmail.com
ร.ต.ท.สมบูรณ์ เครือแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้โทรศัพท์ 081-0346689
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้