ต้อนรับคณะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

0 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ต้อนรับคณะสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง ซึ่งได้เข้าตรวจสอบเอกสารและข้อมูลด้านการเงินของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 การตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้