หัวหน้าส่วนราชการ

0 1,024

 

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดโทรศัพท์ 085-3292929
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่างโทรศัพท์ 099-0322865
นางผกามาศ เรียนอ้าย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 089-8500969
นางภัชรี วงศ์นันตา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

โทรศัพท์ 083-5743876