โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

0 41
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก โดยได้รับวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวน 3 ท่านคือ
1. อาจารย์ศิริวรรณ ใบตระกูล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2.อาจารย์ณิชกานต์ นาควิโรจน์
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3.อาจารย์จุฑาทิพย์ เดชเดชะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อาจาารย์สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง