โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 = บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 0

Read more...