สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมกราคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนเมษายน 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกันยายน 2566