ร่วมประชุม

0 0

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2556 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ITA ปัญหา อุปสรรค ของปีที่ผ่านและกำหนดแนวทางการกำกับติดตามการประเมินฯ ITA ของปี พ.ศ.2567 และจัดตั้งคณะทำงาน ITA จังหวัดลำปาง เพื่อร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจงานป้องกันการทุจริต และโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง