ประชุมหัวหน้าส่วน

0 0

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง