คณะผู้บริหาร

0 179

 

นายปิยะ พินิจผล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายจรูญศักดิ์ สายสุภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายชาญณรงค์ วงศ์จินา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายทองดี อินนันชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายประพันธ์ สายตุ่นแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้