คณะผู้บริหาร

0 490

 

นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

โทรศัพท์ 081-9933515

Theerawat3515@gmail.com

นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้โทรศัพท์ 089-1595333

E-mail: Natchanon.kaewlungka@gmail.com

นายมนัส เครือแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้โทรศัพท์ 098-7463363

E-mail: manus.dee@hotmail.com

นายสมบูรณ์ เครือแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายอุดม นนท์นิติรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้