คณะผู้บริหาร

0 657

 

ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายมนัส เครือแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

โทรศัพท์ 098-7463363

E-mail: manus.dee@hotmail.com

ร.ต.ท.สมบูรณ์ เครือแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
นายอุดม นนท์นิติรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้