กองวิชาการและแผนงาน

0 318
ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางอรทัย ปิงวัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายศิรสิทธิ์ จี๋แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงไกร จะวะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
…..
………
…..
………