กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0 417
ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ 093-9479353

นางอรทัย ปิงวัง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายศิรสิทธิ์ จี๋แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงไกร จะวะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
…..
………
…..
………