กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0 581
ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโทรศัพท์ 093-9479353
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายศิรสิทธิ์ จี๋แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงไกร จะวะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
…..
………
…..
………