หัวหน้าส่วนราชการ

0 204

 

นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวิยะดา ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเอกชัย เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางณัชพันธ์ มานพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน