หัวหน้าส่วนราชการ

0 895

 

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
โทร. 089-851-5602
นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดโทรศัพท์ 085-3292929
นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลังโทรศัพท์ 094-3264246
นายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่างโทรศัพท์ 099-0322865
นางผกามาศ เรียนอ้าย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 089-8500969
นางภัชรี วงศ์นันตา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณโทรศัพท์ 083-5743876