หัวหน้าส่วนราชการ

0 633

 

นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
โทร. 089-851-5602
E-mail:gun-gun@hotmail.com
นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 085-3292929

นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 094-3264246

นายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 099-0322865

นางผกามาศ เรียนอ้าย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 089-8500969

ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

โทรศัพท์ 093-9479353