หัวหน้าส่วนราชการ

0 322

 

นายสุภชัย วงศ์พิชัย
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
โทร. 089-851-5602
E-mail:gun-gun@hotmail.com
นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวิยะดา ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเอกชัย เนตรวิศุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางผกามาศ เรียนอ้าย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส.ต.ท.หญิงจิรภา มณีนันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน