ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

0 51

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และซักซ้อมความเข้าใจภายใน เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อนการประเมิน ITA เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้