จ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ซอยบ้านนายเกษม สานเทพ -ห้วยร่องเคาะ หมู่ที่ ๗ – บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศ์กเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...