สภากาแฟ

0 0

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นางกุลธิดา แซ่ตั้ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง