โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567

0 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อีกทั้งเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง