ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อ คสล. ซอยหน้าบ้าน นายชาญ ใจบาล ผ่านหน้าบ้าน นายดวงจันทร์ ทิพย์ทอง ถึงห้วยฟาง รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 143.00 เมตร และวางท่อ คสล. dia ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 87 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60x 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จำนวน 10 บ่อ รายเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0

Read more...