แจกสารประชาสัมพันธ์

0 9

วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมแจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลและช่องทางการติดต่อทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ