ร่วมประชุม

0 1

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจนเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง