ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 0

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้