ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้

0 8

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับนายบัณฑิต เจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงพื้นที่จำนวน 5 ครัวเรือนได้แก่ 1. นายวัน ฟ้าคำตัน บ้านเลขที่ 12/1 บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7
2 .นายบุญนอง เทพสิงห์ บ้านเลขที่ 78 บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7
3 .นายมนัส ทองริว บ้านเลขที่ 1/1 บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 (เคสเด็กพิการมีโครโมโซมเกินกว่าคนปกติ)
4. นางสมภิณ อ้ายนา บ้านเลขที่ 94 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3
5. นายสมพร บัวระกต บ้านเลขที่ 31 บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10