โครงการเทศบาลพบประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 5

ภารกิจของนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโจ้  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564

– เวลา 10.00 น. โครงการเทศบาลพบประชาชนและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5

– เวลา 13.30 น. โครงการเทศบาลพบประชาชนและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหมูที่ 4