โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

0 2

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง