โครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศพันธ์ุเชอรรี่

0 2

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศพันธ์ุเชอรรี่ วิทยากรคุณพูนศรี วงศ์ปันติ จำนวนผู้เรียน 15 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง