โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

0 0
7 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนาย ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และ สังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ โดยการจัดการอบรบ การทำสมุนไพร ในพื้นบ้าน ผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม ครั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม ณ รพ.สต.บ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง