โครงการมหกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2566

0 16

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอสม. และกระตุ้นให้อสม.ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ มุ่งมั่น พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีในการทำงาน โดยกลุ่มเป้าหมายอสม.และเจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน กิจกรรมในวันนี้อสม.ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ประกอบด้วย การเต้นบาสโลป การประกวดทำอาหารเมนูสุขภาพ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้