โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้

0 16
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง