โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ

0 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง