โครงการท้องถิ่นสัญจร

0 0

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือโครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง