โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 70

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 พร้อมคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระราชอุปถัมภ์ รับชมพิพิธภัณฑ์และการแสดงจากช้าง กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อย่างกว้างขวางให้นักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา รู้จักปฏิบัติตนในสังคมและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง