โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. 12 ? 009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึง สายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ กว้าง 6 เมตร ยาว 2.415 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 14,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 0

Read more...