แจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

0 0

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทีมงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมแจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล และช่องทางการติดต่อทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ