แจกสารประชาสัมพันธ์

0 0

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทีมงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมแจกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล และช่องทางการติดต่อทางเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ