เปิดโครงการและเข้าร่วมการประชุม

0 3
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
– เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
– ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมย่อยการวางแผนนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง